@shannonsales MUAH @makeupbymaegan #joelfloraphotography #joelflora #joelfloraphoto joelfloraphoto@gmail.com